Kontrole GIODO i PIP razem – wywiad z Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

news-ico1mcp - Kwiecień 06 2014

Jedna kontrola pracodawcy zamiast dwóch. To, jak przedsiębiorcy i instytucje przestrzegają zapisów Kodeksu Pracy i przepisów z zakresu ochrony danych osobowych będzie sprawdzane podczas jednej wizyty. Kontrole mają być ponadto bardziej przyjazne i lepiej skoordynowane. To wynik porozumienia podpisanego między Generalną Inspekcją Ochrony Danych Osobowych a Państwową Inspekcją Pracy.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby 1 pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych, a jej brak może łączyć się z karami nawet do 50.000 zł za każde uchybienie niewykonania decyzji. Istnieją gotowe do uzupełnienia zestawy dokumentacji spełniającej wymagania wyżej wspomnianego rozporządzenia -  np.  dokumentacja przetwarzania danych osobowych RBDO.

Czytaj więcej…

WIĘCEJ KONTROLI POD KĄTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

news-ico1mcp - Kwiecień 05 2014

two business people with foldersNa mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy – prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, będą sprawdzać także inspektorzy PIP. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada przeprowadzenie 88 tys.  Można zatem przypuszczać, iż znacznie zwiększy się liczba kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Jak sprawnie wdrożyć dokumentację? Można skorzystać z Dokumentacji RBDO.PL >> 


Czytaj więcej…

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY I GIODO ZAWARŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY, 14.12.2012

news-ico1mcp - Kwiecień 02 2014

giodoPIPPaństwowa Inspekcja Pracy i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarły porozumienie o współpracy. Podpisali je 14 grudnia 2012 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie szefowie obu urzędów: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Porozumienie określa zasady współdziałania PIP i GIODO w realizacji ustawowych zadań obu instytucji mających na celu poprawę skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy. Ma w dużej mierze charakter edukacyjny, gdyż przewiduje m.in.: wzajemną wymianę doświadczeń wynikających z kontroli realizowanych przez każdą ze stron porozumienia zgodnie z przyznanymi jej kompetencjami, współpracę przy podejmowaniu działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników obu instytucji poprzez np. wspólne opracowywanie programów szkoleń czy wymianę wykładowców oraz konsultacje w zakresie doskonalenia metodyki prowadzenia kontroli.

Jednym z elementów Porozumienia jest zobowiązanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do udzielania opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzania kontroli przez organy PIP. Generalny Inspektor ma też informować PIP o wynikach postępowania w sprawie wskazanych nieprawidłowości, a także zawiadamiać inspekcję pracy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy.

Z kolei PIP zobowiązuje się do zawiadamiania GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Materiał cytowany z oficjalnej strony GIODO dot. porozumienia: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/5767/j/pl

Informacje Prawne

WIĘCEJ KONTROLI POD KĄTEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kwiecień 05 2014 by mcp

Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 roku pomiędzy GIODO a Państwową Inspekcją Pracy – prawidłowość przetwarzania danych osobowych w firmach, będą sprawdzać także inspektorzy PIP. W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada

KONTROLE GIODO U PRACODAWCÓW – ZAKRES I PRZEBIEG

Lipiec 29 2013 by DaneOsobowe.org.pl

Inspektorzy GIODO podczas kontroli u pracodawców sprawdzają m.in., czy opracowano politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym oraz jak chronione są dane osobowe pracowników i klientów firmy. Zasady przeprow

Forum

Prowadzę biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, w ramach swoich usług świadczę obsługę kadrowo płacową kilku niewielkich firm zatrudniających w sumie 12 pracowników, czy podlegam pod ustawę o ochronie danych osobowych ?

Maj 25 2013 by DaneOsobowe.org.pl

Tak. Zgodnie z art. 22 [1] § 5 kodeksu pracy,  do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem „stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych”, nawet zatem w przypadku niewielkiej skali działalności pra

Jestem prezesem niewielkiej spółki z o.o., zatrudniającej 7 pracowników, oraz posiadającej również wiele baz klientów, niektóre z nich są tworzone wyłącznie w celu wystawienia faktur, inne natomiast są niezbędne do budowania długofalowej strategii rozwoju spółki. W jaki sposób mogę ustalić, które bazy danych osobowych podlegają zgłoszeniu do rejestracji GIODO, a które są zwolnione z tego obowiązku?

by DaneOsobowe.org.pl

Generalnie, w związku z brzmieniem art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, wszystkie bazy danych osobowych podlegają rejestracji – z wyłączeniem tych, o których mowa w przepisach szczególnych. Takim przepisem szczególnym przewidującym w

Jestem właścicielem małego przedsiębiorstwa, które prowadzę w formie działalności gospodarczej, posiadam bazy danych klientów oraz zatrudniam kilku pracowników. Nigdy nie słyszałem o ustawie o ochronie danych osobowych, nie prowadzę żadnej szczególnej ewidencji ani nie mam wdrożonego żadnego systemu odnoszącego się do przetwarzania danych osobowych, czy w związku z tym grożą mi jakieś konsekwencje prawne ?

by DaneOsobowe.org.pl

Tak. Przede wszystkim należy podkreślić, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego złamanie. Co więcej, w takiej sytuacji niepotrzebnie można narazić swoich pracowników na odpowiedzialność karną. Rozdział 8 ustawy